REGULAMIN EUFORIA SMAKU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO EUFORIA SMAKU Z.O.O. W ORGANIZACJI.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

                Regulamin określa rodzaje usług oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem serwisu internetowego, przez EUFORIA SMAKU sp. z. o.o. w organizacji prowadzącą działalność gospodarczą przy ulicy Kościelnej 31 w Leśniewie 84-106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, pod numerem NIP: 5871726116 REGON: 386490344, będącą właścicielem serwisu internetowego www.euforia-smaku.pl, zwaną dalej „Euforia Smaku”.

 • DEFINICJE
 1. „Usługi”, „dieta”, „produkt” – przygotowywanie i dostarczanie przez Euforie Smaku sp. z.o.o. posiłków w zestawach całodziennych w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. „Klient”, „Zamawiający”- pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług.
 3. „Sprzedawca” – Euforia Smaku sp.z.o.o. w organizacji, prowadzącą działalność gospodarczą przy ulicy Kościelnej 31 w Leśniewie 84-106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, pod numerem NIP: 5871726116 REGON: 386490344, właściciel serwisu internetowego www.euforia-smaku.pl.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie, aktualnie dostępne warianty diet widoczne są na stronie www.euforia-smaku.pl
 2. Dieta w Euforii Smaku to 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja lub pakiet do pracy 2 posiłki: śniadanie,obiad.
 3. Zestawy posiłków dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, opatrzonych etykietą zawierającą informacje o: wybranej diecie i nazwie posiłku.
 4. Ceny poszczególnych zestawów obowiązujące w dniu zamówienia określone są w cenniku Euforia Smaku („Cennik”) znajdującego się na stronie internetowej www.euforia-smaku.pl.
 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Dokonanie zamówienia następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z usług („Zamawiający”) w jednej z następujących form:

–              przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej www.euforia-smaku.pl,

–              za pomocą email, wysłanie wiadomości z zamówieniem na adres: euforiasmakuctering@gmail.pl

–              telefonicznie – +48 729917947 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

 1. Zamówienie uważane jest za ważne z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant diety, datę rozpoczęcia dostaw, adres na który zostanie dostarczony zestaw oraz inne uwagi odnośnie zamówienia.
 2. Zamówienia złożone oraz potwierdzone w dniu roboczym do godziny 12:00, będą realizowane w przeciągu 4 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane według kolejności wpłynięcia zamówienia do 4 dni roboczych.
 3. W przypadku dłuższej przerwy ze względu na święta i dni ustawowo wolne od pracy, czy też wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających dostawę (siła wyższa, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wojenny) zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane według kolejności systemowej.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za zamówienie na rachunku bankowym prowadzonym dla Euforia Smaku sp. z.o.o.w organizacji.
 5. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu oraz numeru telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania określa „Polityka Prywatności” znajdująca się na stronie internetowej www.euforia-smaku.pl.
 6. Euforia Smaku sp. z.o.o. w organizacji nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie po pozostawieniu we wskazanym przez Klienta miejscu, pod wskazanym adresem.
 7. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego miejsca, w którym kierowca może zostawić zamówienie w przypadku nieobecności Klienta.
 8. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Euforia Smaku sp. z.o.o.w organizacji za ewentualnie niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.
 • SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE
 1. Euforia Smaku sp. z.o.o. w organizacjiudostępnia następujące sposoby płatności:

–              za pośrednictwem systemu płatności online, realizowanych przez przelewy24.pl,

–              poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.euforia-smaku.pl,

–              przelewem bankowym, na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego.

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie do godziny 12:00, na jeden dzień roboczy przed jego realizacją.
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Euforia Smaku Sp. z o.o. w organizacji, kwotą należności za zamówienie lub w przypadku płatności za pośrednictwem systemu online, potwierdzenie otrzymane przez Euforia Smaku sp. z.o.o. od operatora systemu.
 • DOSTAWA
 1. Dostawy na terenie Trójmiasta i okolic, odbywają się w godzinach popołudniowo – wieczornych między godziną 16:00 a 06:00, dnia poprzedzającego dzień diety, od poniedziałku do piątku. Dostawa na poniedziałek odbywa się w niedzielę popołudniu. W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni.
 2. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów”, a także obowiązywania stanów nadzwyczajnych (stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan wojenny), catering dietetyczny Euforia Smaku sp. z o.o. w organizacji może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 3. Dostawy nie odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” a także obowiązywania stanów nadzwyczajnych (stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan wojenny) catering Euforia Smaku sp.z. o.o. w organizacji planuje dostawy w innym systemie niż standardowo informując Klienta odpowiednio wcześniej.
 4. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostawy zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia posiłków w innych godzinach niż preferowane przez Klienta zachowując przedział czasowy 15:00 – 04:00 na terenie Trójmiasta.
 5. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną do godziny 12:00 trzy dni (3) przed Dostawą, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 6. Wszelkie zmiany i wstrzymania dostaw powinny być zgłaszane przez Klienta niezwłocznie, nie później niż 3 dni robocze przed planowaną dostawą, pod rygorem utraty prawa zwrotu zapłaconych środków za dokonaną dostawę. Zmiany na sobotę i niedzielę trzeba zgłaszać do poprzedzającej środy w danym tygodniu.
 7. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Euforii Smaku sp. z o.o., powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy (w szczególności stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego na obszarze działania firmy), firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowania.
 • REKLAMACJE
 1. Reklamacja musi zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: euforiasmakucatering@gmail.com.
 2. Reklamacje uważa się za złożoną w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji. Zwrot środków realizowany jest w terminie do 14 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu klęski żywiołowej, stanu epidemii, stanu wojennego czas realizacji zwrotu może ulec wydłużeniu do 60 dni.
 4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od ustalonego terminu realizacji zamówienia. Zgłoszona po tym terminie Reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Euforia Smaku sp.z o.o. w organizacji zobowiązana jest poinformować Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. W razie stwierdzenia przez Euforia Smaku sp.z .o.o. w organizacji niezasadności Reklamacji, Euforia Smaku sp. z o.o. w organizacji poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji, w terminie do 14 dni roboczych, przedstawiając uzasadnienie odmowy rozpatrzenia Reklamacji.
 • ZMIANY, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZWROTY
 1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw oraz adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Eufori Smaku sp.z.o.o. w organizacji potwierdzenia w formie elektronicznej wiadomości e-mail.
 2. Klient upoważniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 12:00 trzy (3) dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Euforia Smaku sp. z o.o. w organizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: euforiasmakucatering@gmial.com.
 3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówień złożonych na okres do 7 dni, bez podania przyczyny, nie dotyczy to przypadków opisanych w punkcie 7. W przypadku zamówień na dłuższy okres czasu klient ma prawo do zawieszenia dostaw na czas do 12 miesięcy lub przeniesienia wybranego pakietu na inną, wskazaną przez klienta osobę.
 4. Chęć rezygnacji ze świadczonych usług należy zgłaszać drogą e-mailową na adres kontaktowy : euforiasmakucatering@gmail.com. W tytule emaila należy podać Imię i nazwisko klienta wraz z dopiskiem rezygnacja. W treści emaila należy podać numer rachunku bankowego na który firma na dokonać zwrotu środków. Firma Euforia Smaku sp. z o.o. w organizacji ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie rezygnacji. Zwrot środków wykonywany jest w ciągu 30 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zmiany diety na tańszą.
 6. Klient ma prawo dokonać zmiany diety na droższą, dopłacając różnicę do godziny 12:00 trzy (3) dni roboczych przed planowaną zmianą pakietu.
 7. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia wykonywania umowy lub odstąpienia od jej realizacji z powodu braku dostępności produktów, a także obowiązywania stanów nadzwyczajnych (stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan wojenny), ponadto z powodu złożenia przez Klienta zamówienia w sposób nieprawidłowy, który uniemożliwi realizację zamówienia, braku dokonania płatności.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. EUFORIA SMAKU sp. z.o.o. w organizacji informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący konsumentem nie posiada prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 w/w Ustawy.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, w szczególności wystąpienie stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii czy też stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego. Sprzedawca w wypadku zgłoszenia takich sytuacji (drogą pisemną lub e-mailową) uprawniony jest do zaproponowania realizacji dostaw w innym terminie.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest:

1) Realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu;

2) Brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia;

3) Brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.

 1. Euforia Smaku sp.z.o.o.w organizacji zastrzega sobie prawo do odstąpienie od umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych siłą wyższą (w szczególności wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego, a także stanu zagrożenia epidemicznego, czy też stanu epidemii na terenie objętym produkcją oraz dostawami).
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Euforia Smaku sp.z.o.o. w organizacji, prowadząca działalność gospodarczą przy ulicy Kościelnej 31 w Leśniewie 84-106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sąądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, pod numerem NIP: 5871726116 REGON: 386490344, będącą również właścicielem serwisu internetowego www.euforia-smaku.pl,
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, za zgodą Klienta wyrażoną dodatkowo również w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe informacje o danych oraz sposobach ich przetwarzania oraz wykorzystania wskazane są w „Polityce Prywatności”.
 • 11 INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA
 1. Wszystkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. d) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 • 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego www.euforia-smaku.pl (całość a także poszczególne elementy, w szczególności grafiki, wzorów, utworów, znaków) należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich oraz objęte są ochroną prawną.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego.
 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i realizowania usług w takim zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających ze stosowania postanowień Regulaminu i wykonywania Umowy jest Sąd właściwy dla miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2020 roku.